Regulamin Sieci Komputerowej KORDELAN wraz z usługą dostępu do internetu

Niniejszy Regulamin świadczenia Usług zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki wykonywania usług przez KORDELAN z siedzibą w Warszawie ul. Kordeckiego 56/58 m.18, zgłoszonym w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej pod numerem 7127 dnia 28.06.2007r


1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU

ABONAMENT - miesięczna opłata uiszczana przez Abonenta za korzystanie z usług świadczonych przez Operatora.
ABONENT - osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Operatorem pisemną Umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu.
HASŁO - kod składający się z 5 do 8 znaków alfanumerycznych, służący do identyfikacji Klienta w kontaktach z Operatorem. Abonent i Operator obowiązani są utrzymywać Hasło w tajemnicy (nie dotyczy to sytuacji, w których ujawnienie takich informacji jest obowiązkiem Operatora na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
INSTALACJA - wykonanie Przyłącza Sieciowego w Lokalu Abonenta oraz jego aktywacja.
REGULAMIN - opis zasad postępowania użytkownika Internetu zawarty na stronach Internetowych Operatora
OPERATOR - KORDELAN z siedzibą w Warszawie ul. Kordeckiego 56/58 m.18
PRZYŁĄCZE SIECIOWE - okablowanie w lokalu Abonenta oraz Osprzęt, stanowiące własność Operatora.
PONOWNA AKTYWACJA - wznowienie dostępu do Sieci z wykorzystaniem istniejącego Przyłącza Sieciowego.
OSPRZĘT - urządzenia niezbędne do prawidłowej pracy Przyłącza Sieciowego
PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI - potwierdzenie na piśmie przez Abonenta faktu wykonania instalacji.
SIEĆ - sieć telekomunikacyjna, za pomocą której Operator świadczy usługę dostępu do Internetu.
UMOWA - pisemne, zgodne oświadczenie woli Abonenta i Operatora, określające wzajemne uprawnienia i obowiązki stron.
OPERATOR będzie świadczyć te usługi w miarę możliwości technicznych.
CENNIK tabela zbiorcza wg. PLN za usługi realizowane przez sieć KORDELAN.
USŁUGI DODATKOWE - usługi, których świadczenie przez Operatora, Abonent może dodatkowo zlecić.

2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY.

2.1. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usługi dostępu do Internetu, zgodnie z Umową i Regulaminem, a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

2.2. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z osobami:
nie spełniającymi warunków określonych Regulaminem przed podpisaniem Umowy
które zalegają z jakimikolwiek płatnościami w stosunku do Operatora
z którymi Operator rozwiązał Umowę w związku z naruszeniem jej postanowień bądź nieprzestrzeganiem postanowień Regulaminu.
W przypadku braku możliwości technicznych pozwalających realizować usługę.

2.3. Umowę w imieniu Operatora zawiera Mariusz Wojtczak lub osoba przez niego umocowana.


2.4. Abonent będący osobą prawną zawiera Umowę poprzez osoby upoważnione do jej reprezentowania.

2.5. Przy zawieraniu Umowy Abonent winien udostępnić i udokumentować Operatorowi następujące dane: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania (adres do korespondencji), telefon kontaktowy, nr PESEL, oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być Przyłącze Sieciowe, a osoba prawna: nazwę firmy, odpis z rejestru i nr NIP oraz posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zainstalowane ma być Przyłącze Sieciowe.
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI.

3.1. Przyłącze Sieciowe przeznaczone jest do używania przez Abonenta na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2. W przypadku występującego przed zawarciem Umowy braku możliwości technicznych do instalacji, Operator może jej odmówić albo uzgodnić z Abonentem sposób jej wykonania w innym terminie.

3.3. Podstawą zakończenia Instalacji jest podpisanie przez Abonenta Umowy oraz akceptacja Regulaminu. Dzień po którym nastąpiła instalacja jest pierwszym dniem świadczenia usługi dostępu do Internetu w lokalu Abonenta.

3.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych przez Przyłącze Sieciowe, jak również za szkody wynikłe z zastosowania lub niemożności zastosowania informacji lub oprogramowania uzyskanych przez Abonenta z sieci Internet.

3.5. Adres konta poczty elektronicznej Abonenta stanowi obowiązujący adres dla przesyłania przez Operatora komunikatów wiążących się z działalnością Operatora.

3.6 Abonent powinien informować Operatora (mailowo lub telefonicznie) o każdej zmianie danych osobowych lub kontaktowych.

3.7. Zalecane minimum sprzętowe i programowe: komputer wyposażony w złącza USB i/lub PCI, procesor Pentium, pamięć RAM 128 MB, system operacyjny Windows 98.

3.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych w jego komputerze, w tym za zabezpieczenie tych danych przed ingerencją osób trzecich, a także za dane umieszczane na serwerach operatora udostępnianych do użytku wewnętrznego Abonentów.

3.8. Osprzęt stanowi własność Operatora (chyba że abonent posiada własny osprzęt pozwalający realizować przyłącze sieciowe) . Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Osprzętem, w szczególności nie ma prawa udostępniania go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Z chwilą otrzymania Osprzętu na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po wygaśnięciu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy Abonent jest zobowiązany zwrócić Operatorowi Osprzęt w stanie nie pogorszonym. W przypadku niewykonania przez Abonenta niniejszego zobowiązania, obciążony zostanie on kosztami rzeczywistymi Osprzętu.

3.9. W przypadku użycia osprzętu abonenta operator zobowiązuje się do jednorazowej konfiguracji tych urządzeń i nie odpowiada za prawidłowe ich działanie.

3.10. Abonent może złożyć wniosek w sprawie wykonania:
montażu dodatkowego Przyłącza Sieciowego / przeniesienia Przyłącza Sieciowego
Ponownej Aktywacji
zmiany parametrów usługi.

4. OPŁATY (ZASADY NALICZANIA, RACHUNKI, SPOSOBY PŁATNOŚCI)

4.1. Abonent zobowiązany jest do wniesienia na konto Operatora opłaty instalacyjnej w wysokości określonej w Umowie i w terminie określonym w rachunku.

4.2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Abonamentu w wysokości określonej w Umowie lub cenniku.

4.3. Jeżeli usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 abonamentu za każdy dzień świadczenia Usługi.

4.4. Operator ma prawo i obowiązek konserwacji i modernizacji Sieci, co może spowodować przerwy w świadczeniu usługi lub pogorszenie jej jakości, jednak nie dłuższych jednorazowo niż 48 godzin i nie częściej niż 4 dni w miesiącu. Przekroczenie określonej długości przerw spowoduje, w przypadku doręczenia Operatorowi pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 1 miesiąca od dnia, w którym ustała przerwa lub ustało pogorszenie jakości sygnału, obniżenie przez Operatora Abonamentu, co zostanie uwzględnione w następnym rachunku po rozpatrzeniu reklamacji z uwzględnieniem postanowień p.7.

4.5. Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora, są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż 4 następujące po sobie dni, wówczas abonament zostanie obniżony, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 1 miesiąca od dnia, w którym ustała awaria, o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej cztery godziny braku sygnału). Obniżka Abonamentu zostanie uwzględniona przez Operatora w rachunku, wysłanym za następny okres płatności po rozpatrzeniu reklamacji, z uwzględnieniem postanowień pkt.7. Opisana sytuacja nie dotyczy przypadku, w którym termin wizyty serwisanta, który ma usunąć awarię został ustalony przez Abonenta na termin dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia awarii.

4.6. Postanowienie pkt. 4.5. nie dotyczy sytuacji, w której awaria spowodowana została przyczynami, za które odpowiedzialność ponosi Abonent lub działaniem siły wyższej albo osób trzecich.

4.7. Operator zastrzega sobie prawo do pobierania dodatkowych opłat za świadczenie usług dodatkowych w Sieci, zleconych przez Abonenta, zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora lub opłat negocjowanych indywidualnie na podstawie zapotrzebowania klienta.

4.7. W przypadku nieterminowego regulowania należności przez Abonenta Operator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do sieci Internet

5. ROZWIĄZANIE, ZAWIESZENIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY.

5.1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia biegnie od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie. Rozwiązanie umowy może nastąpić po wniesieniu zaległych należności na rzecz operatora jeśli takie istnieja.

5.2 Umowa ulega zawieszeniu:
w przypadku czasowej przerwy w świadczeniu usługi spowodowanej nie uiszczaniem przez Abonenta Abonamentu przez okres co najmniej jednego miesiąca. Jeżeli w terminie jednego roku Abonent ureguluje zaległe należności wraz z należnymi odsetkami, opłatą za Ponowną Aktywację oraz zryczałtowanymi kosztami wezwania do zapłaty oraz złoży wniosek o Ponowną Aktywację, zostanie wznowione świadczenie usług przez Operatora w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku.
na wniosek Abonenta, przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Abonent w tym przypadku zobowiązany jest zawiadomić o tym Operatora na piśmie, z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powiadomienie oraz z góry określając datę Ponownej Aktywacji.

5.3. Operatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i odłączenia Abonenta od Sieci, jeżeli:
Abonent umożliwi dodatkowe korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci osobie trzeciej, w szczególności jeśli podłączy dodatkowe urządzenie do Przyłącza Sieciowego lub umożliwi korzystanie z usług dostępu do Internetu za pomocą Sieci poza lokal, którego dotyczy Umowa,
Abonent dokona samowolnej przeróbki Przyłącza Sieciowego lub zawinionego jego uszkodzenia
Abonent nie dopuści do okresowej kontroli Przyłącza Sieciowego, o której mowa w pkt. 6.5., bez uzasadnionych powodów,
Abonent naruszy postanowienia Regulaminu w sposób określony w pkt. 8.1.

5.4. W wypadku zbycia lokalu (lub utraty tytułu prawnego do lokalu w innej formie) przez Abonenta, Abonent może przekazać prawa i obowiązki wynikające z Umowy na rzecz nabywcy praw do lokalu za pisemnym powiadomieniem Operatora. Cesję uznaje się za skuteczną w momencie zawarcia umowy przez nowego użytkownika lokalu. W wypadku nie przejęcia praw i obowiązków Abonenta przez nabywcę praw do lokalu Umowa może być rozwiązana przez Abonenta jedynie w trybie przewidzianym w par. 13 Umowy.

5.5. Umowa wygasa w przypadku:
upływu okresu, na jaki została zawarta (w przypadku umowy na czas określony) po wcześniejszym złożeniu wypowiedzenia przez Abonenta.
upływu roku od zawieszenia świadczenia usługi przewidzianej w Umowie,
śmierci Abonenta albo ustania osoby prawnej, chyba, że w prawa Abonenta wstąpią inne osoby,
gdy Operator utraci zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej lub utraci uprawnienia do świadczenia usług objętych Umową.

5.6. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. USUWANIE AWARII.

6.1. Operator zobowiązuje się do usuwania awarii w terminie do 12 godzin roboczych, licząc od dnia i godziny powiadomienia o awarii, o ile Abonent nie umówi się na inny termin, przy czym za godziny robocze przyjmuje się godziny od 10.00 do 18.00 w dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6.2. Za usunięcie awarii w lokalu Abonenta nie wynikających z fizycznych wad Przyłącza Sieciowego lub wynikających z przyczyn leżących po stronie Abonenta, bądź za wezwanie Operatora bez uzasadnienia, pobierana jest opłata według stawek określonych w cenniku Operatora.

6.3. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Operatora o występujących awariach w Sieci.

6.4. Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Przyłącza Sieciowego. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Abonent zostanie powiadomiony. Pracownicy Operatora przeprowadzający kontrolę zobowiązani są, na żądanie Abonenta, okazać pisemne umocowanie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli Przyłącza w lokalu Abonenta.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

7.1. Reklamacje mogą dotyczyć:
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
wadliwego rozliczenia usługi
wadliwie działającego sprzętu dostarczonego przez operatora.

7.2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie, osobiście w siedzibie Operatora, przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Operatora.

7.3. Reklamacja lub protokół przyjęcia reklamacji powinny zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko (nazwę) Osoby zgłaszającej reklamację,
miejsce świadczenia usługi/ usług,
przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia,
datę sporządzenia reklamacji,
podpis Osoby zgłaszającej reklamację.

7.4. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty rachunku. W przypadku uznania reklamacji, Operator zwróci kwotę wynikającą z uznanej reklamacji. Zwrot kwoty należnej z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet przyszłych należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta usług, chyba, że Osoba reklamująca zwróci się pisemnie do Operatora o dokonanie przelewu środków pieniężnych na konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

7.5. Operator jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 1 miesiąca od dnia jej wniesienia. Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień otrzymania listu poleconego lub dzień jej zgłoszenia w biurze Operatora.

7.6. Odpowiedź na reklamację wymaga formy pisemnej.


8. NARUSZENIE REGULAMINU.


8.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta są w szczególności:
działania niezgodne z Regulaminem,
zamieszczanie na serwerach Operatora materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i informacje, których umieszczenie może przynieść dochód właścicielowi lub użytkownikowi strony internetowej lub innej osobie,
podłączenie do Sieci lub do sieci Internet nieautoryzowanego urządzenia aktywnego (tj. bez wykupienia przez Abonenta stosownej usługi dodatkowej określonej w aktualnym cenniku Operatora) albo udostępnienie Przyłącza osobom trzecim bez zgody Operatora,
wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci lub mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet (w tym aktywacja własnych serwerów usługowych).

8.2. Jeżeli Abonent naruszył Regulamin:
po raz pierwszy - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym lub w formie przekazu elektronicznego o dokonanym naruszeniu z ostrzeżeniem, iż kolejne naruszenie spowoduje rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
po raz drugi - Operator poinformuje Abonenta listem poleconym w formie przekazu elektronicznego o dokonanym naruszeniu i rozwiązuje Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8.3. W przypadku spowodowania przez Abonenta jakiejkolwiek szkody podczas niezgodnego z Umową i Regulaminem korzystania z usługi dostępu do Internetu, ponosi on wyłączną i pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

9.1. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.2. Abonent otrzymuje Regulamin świadczenia Usługi Dostępu do Internetu i przyjmuje go do stosowania wraz z podpisaniem Umowy.

9.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu który po zmianach będzie dostępny na życzenie Abonenta.

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007r.Rejestr ISP     |    Panel użytkownika    |      Kontakt KORDELAN. Wszelkie prawa do treści oraz wyglądu, o ile nie zastrzeżono inaczej, zastrzeżone. Dane mają charakter informacyjny, a administrator zastrzega sobie możliwość ich zmian bez  powiadomienia.